Rekrutacja

Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne w zakresie nauki gry na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne, chór, zespół smyczkowy) . 

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się w formie obowiązkowych przesłuchań wstępnych kandydatów. Przesłuchania te mają charakter konkursowy i obejmują ocenę zdolności muzycznych poprzez badanie m.in.:

 • słuchu wysokościowego
 • słuchu harmonicznego
 • poczucia rytmu
 • pamięci muzycznej
 • predyspozycji do gry na instrumencie

Wiek kandydatów:

 • 6 do 10 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 6-letniego (nauka trwa 6 lat)
 • 8 do 16 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 4-letniego (nauka trwa 4 lata)

W indywidualnych przypadkach można ubiegać się o przyjęcie dziecka do klasy wyższej niż pierwsza.

Wymagane dokumenty:

 • wypełniony wniosek rekrutacyjny (do pobrania tutaj lub w siedzibie Szkoły)
 • zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (podstawa prawna Art. 142 Ustawy Prawo oświatowe)
 • kandydaci, którzy w danym roku kończą 6 lat dodatkowo: zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 • kandydaci nie będący obywatelami polskimi dodatkowo dostarczają dokumenty określone w art. 165 ustawy Prawo oświatowe

Zahasłowane dokumenty należy składać wyłącznie drogą mailowa na adres rekrutacja@muzyczna.pruszkow.pl. Hasło prosimy przesłać w formie wiadomości sms z możliwością identyfikacji nadawcy na numer tel. sekretariatu Szkoły 508-492-223

Terminy

Składanie dokumentów – od 1 III do 18 IV 2022 r.

Przesłuchania 9, 10 V 2022 r.

W dniu 25 IV 2022 r podany zostanie dokładny harmonogram przesłuchań. Kandydaci będą informowani o terminie przesłuchania telefonicznie lub mailowo.

Listy kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i wywieszone na tablicy ogłoszeń w szkole w dniu 17 V 2022 r.

Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły zostaną umieszczone na stronie internetowej szkoły i wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły w dniu 10 VI 2022 r.

Szkoła nie udziela informacji telefonicznych o  kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły oraz kandydatach przyjętych i nieprzyjętych do szkoły.

Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych

Kontakt

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego

05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41

tel: 22 758-80-86, 508-492-223

e.mail: sekretariat@muzyczna.pruszkow.pl

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00

Przewiń na górę
Skip to content