Regulamin rekrutacji

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz.U 2019, poz. 686 ze zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U 2021, poz.1082).
  § 1
 3. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat, albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe, oraz nie więcej niż 10 lat.
 4. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat, oraz nie więcej niż 16 lat.
  § 2
 5. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące w szczególności:
  a) informacje o zasadach przyjęć,
  b) informacje o programie kształcenia oraz warunkach nauki w szkole.
  § 3
 6. Wniosek o przyjęcie do szkoły składają rodzice/prawni opiekunowie kandydata.
 7. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 142 ust. 2 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe).
 8. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 9. W przypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim dodatkowo do wniosku należy dołączyć dokumenty określone w art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021, poz.1082).
 10. Zasady korzystania z nauki w szkole przez osoby niebędące obywatelami polskimi zostały określone w art. 165 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe (Dz. U 2021, poz.1082) oraz w Zarządzeniu Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nr 6/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie przez osoby niebędące obywatelami polskimi z nauki w publicznych szkołach artystycznych.
 11. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ustala każdorazowo dyrektor szkoły.
  § 4
 12. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie odbywa się na podstawie badań przydatności.
 13. Datę badania przydatności określa każdorazowo dyrektor szkoły.
 14. Data badania przydatności jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
  § 5
 15. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną.
 16. Dyrektor szkoły ma prawo dokonać podziału komisji rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne.
 17. Zespół rekrutacyjny liczy co najmniej 3 członków.
  § 6
 18. Badanie przydatności kandydatów do Szkoły polega na sprawdzeniu:
  a) uzdolnień muzycznych, (słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, sprawność manualna),
  b) warunków fizycznych,
  c) predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, (zdolności manualne, budowa ręki, budowa ciała,…).
 19. Badanie przydatności kandydatów odbywa się według specjalnie opracowanych testów.
 20. Zakres tematyczny badania przydatności kandydata zawiera następujące pozycje:
  a) rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych,
  b) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków,
  c) powtarzanie głosem zagranej melodii,
  d) określenie zmian w melodii i trójdźwiękach,
  e) określenie ilości słyszanych dźwięków,
  f) śpiewanie dźwięków usłyszanych ze współbrzmienia,
  g) odtwarzanie rytmu,
  h) utrzymanie tempa,
  i) sprawdzenie predyspozycji do nauki na wybranym lub wskazanym instrumencie.
 21. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskaną przez nich punktację.
 22. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 23. Komisja może zaproponować inny instrument, niż wybrany przez kandydata.
 24. Na listę zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostają wpisani kandydaci, którzy podczas badania przydatności otrzymali co najmniej 70 % punktów z możliwych do uzyskania. 8. Decyzję o przyjęciu dziecka do któregoś z cykli nauczania dla dzieci między 8 a 10 rokiem życia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego badania przydatności.
  § 7
 25. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 26. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 27. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas badania przydatności brane są pod uwagę następujące kryteria.
  a) wielodzietność rodziny kandydata,
  b) niepełnosprawność kandydata,
  c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata,
  d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 28. Kryteria, o których mowa w ust. 3 mają jednakową wartość.
 29. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów.
 30. Ilość nowo przyjętych uczniów jest uzależniona od możliwości kadrowych i finansowych szkoły.
  § 8
 31. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza oraz w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 32. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata lub ucznia, o którym mowa w ust. 1 ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata lub ucznia odpowiadają programowi klasy, do której kandydat lub uczeń ma być przyjęty.
 33. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły.
 34. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły.
 35. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
  § 9
 36. Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia rozpoczęcia nauki dziecka w szkole nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych.
 37. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata maja prawo do ustnej informacji na temat wyników przeprowadzonego badania przydatności na spotkaniu z dyrektorem szkoły, nie później jednak niż dwa tygodnie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów. Nie przewiduje się formy pisemnej.
  § 10
 38. Informacje o kandydatach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do nauki w szkole będą podane do wiadomości:
  a) na stronie internetowej szkoły (w trybie §1 pkt 2 §11b. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020, poz. 530) „W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty, o których mowa w art. 158 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów, o których mowa w art. 158 ust. 1 i 3 tej ustawy, podaje się do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek),
  b) oraz na adres, z którego było wysłane zgłoszenie w okresie 7 dni po zakończeniu badania przydatności do nauki.
  § 11
  Informacja Administratora dotycząca ochrony danych osobowych.
  W trybie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję:
 39. Administratorem danych podanych we wniosku rekrutacyjnym i dołączonych do niego oświadczeniach i załącznikach jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, reprezentowana przez dyrektora.
  Kontakt: tel. 22 758 80 86, adres email: sekretariat@muzyczna.pruszkow.pl
 40. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Ewa Felińska, tel. 604 270 401.
 41. Dane osobowe przetwarzane będą w trybie z art. 6 ust.1 lit. a i art. 9 ust. 2. lit. a RODO w związku z ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
 42. Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu przyjęcia dziecka do szkoły, a ich zakres określają przepisy prawa oświatowego.
 43. Dane osobowe podane we wniosku przetwarzane będą w celu przyjęcia dziecka do szkoły.
 44. W przypadku przyjęcia dziecka do szkoły, dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej działalności szkoły na podstawie przepisów prawa oświatowego.
 45. Dane osobowe będą przetwarzane w formie papierowej i elektronicznej.
 46. Dane osobowe podane we wniosku przyjętego dziecka do szkoły będą przechowywane zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego i Prawa o Archiwizacji.
 47. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO wyłącznie w granicach i przepisach prawa np. z którymi administrator podpisał umowy przetwarzania danych w imieniu administratora.
 48. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub w związku z prowadzonym postępowaniem.
 49. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.
 50. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.
 51. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych może mieć następującą formę: Cofam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Państwową Szkołę Muzyczną I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie, ul. Kościuszki 41, udzieloną w dniu …………. w celu ……………. Podpis osoby, której dane dotyczą.
 52. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody będzie miało konsekwencje braku możliwości pobierania nauki w naszej placówce.
 53. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu.
 54. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zgodności z art. 77 RODO.
Przewiń na górę
Skip to content