Regulamin rekrutacji

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW
obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych. (Dz. U. 2019.686)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2020.910 t.j.)

§ 1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
  im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 7 lat, albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe oraz nie więcej niż 10 lat:
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§ 2

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące w szczególności:
 • informacje o zasadach przyjęć,
 • informacje o programie kształcenia oraz warunkach nauki w szkole

§ 3

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły.
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 142 pkt.2 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe)
 3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat do wniosku należy dołączyć zaświadczenie, że dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego
  w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 ustawy Prawo oświatowe oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 4. W przypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim dodatkowo dołącza się dokumenty określone w art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe
  (Dz. U. 2020.910 t.j)
 5. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ustala każdorazowo dyrektor szkoły.

§ 4

 1. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie odbywa się na podstawie badań przydatności.
 2. Datę badania przydatności określa każdorazowo dyrektor szkoły.
 3. Data badania przydatności jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.

§ 5

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo dokonać podziału komisji rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne.
 3. Zespół rekrutacyjny liczy, co najmniej 3 członków.

§ 6

 1. Badanie przydatności kandydatów do Szkoły polega na sprawdzeniu:
 • uzdolnień muzycznych, (słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, sprawność manualna),
 • warunków fizycznych,
 • predyspozycji do nauki na określonym instrumencie, (zdolności manualne, budowa ręki, budowa ciała,…).
 1. Badanie przydatności kandydatów odbywa się według specjalnie opracowanych testów.
 2. Zakres tematyczny badania przydatności kandydata zawiera następujące pozycje
 • zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki
 • rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych
 • powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków
 • powtarzanie głosem zagranej melodii
 • określenie zmian w melodii i trójdźwiękach
 • określenie ilości słyszanych dźwięków
 • śpiewanie dźwięków usłyszanych ze współbrzmienia
 • odtwarzanie rytmu
 • utrzymanie tempa
 • sprawdzenie predyspozycji do nauki na wybranym lub wskazanym instrumencie 
 1. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskaną przez nich punktację.
 2. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 3. Komisja może zaproponować inny instrument, niż wybrany przez kandydata.
 4. Na listę zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostają wpisani kandydaci, którzy podczas badania przydatności otrzymali co najmniej 70 % punktów z możliwych
  do uzyskania.
 5. Decyzję o przyjęciu dziecka do któregoś z cykli nauczania dla dzieci między 8 a 10 rokiem życia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego badania przydatności

§ 7

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas badania przydatności brane są pod uwagę następujące kryteria.
 • wielodzietność rodziny kandydata
 • niepełnosprawność kandydata
 • niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt. 3 mają jednakową wartość
 2. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów.
 3. Ilość nowo przyjętych uczniów jest uzależniona od możliwości kadrowych i finansowych szkoły. 

§ 9

 1. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza oraz w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
 2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata lub ucznia, o którym mowa w pkt.1 ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata lub ucznia odpowiadają programowi klasy, do której kandydat lub uczeń się ubiega ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły spośród nauczycieli szkoły. 
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły
 5. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

§ 10

 1. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
 2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
 3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 11

 1. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia rozpoczęcia nauki dziecka w szkole nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych.
 2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mają prawo do ustnej informacji na temat wyników przeprowadzonego badania przydatności na spotkaniu z dyrektorem szkoły, nie później jednak niż dwa tygodnie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów.
  Nie przewiduje się formy pisemnej.

§ 12

 1. Zasady korzystania z nauki w szkole przez osoby niebędące obywatelami polskimi zostały określone w art. 165 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
  (Dz. U. 2020.910 t.j.).
 2. Wysokość opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych. określa Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nr 6/2020
  z dnia 7 lutego 2020 r.
Przewiń do góry
Skip to content