Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

strony internetowej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego I st. w Pruszkowie

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.muzyczna.pruszkow.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im Witolda Lutosławskiego
ul. Kościuszki 41
05-800 Pruszków
tel./fax. 22758 80 86, +48 508492223
e-mail: psmpru@poczta.onet.pl

Data publikacji strony internetowej XI 2007 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji 23 VI 2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa www.muzyczna.pruszkow.pl jest częściowo zgodna z ustawą
z dnia4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF, DOC, DOCX, RTF nie są dostępne cyfrowo w całości.

Część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego.

Ułatwienia na stronie internetowej

Strona szkoły posiada następujące ułatwienia:

  • przełącznik zmiany kontrastu,
  • na stronie można nawigować za pomocą klawisza tabulacji TAB,
  • zmiana rozmiaru tekstu,
  • podświetlanie linków,
  • odwrócone kolory,
  • na stronie szkoły można używać standardowych skrótów klawiaturowych;
  • strona posiada przyjazną szatę graficzną, bez elementów animacji bądź kontrastowych kolorów.

W/w ułatwienia są dostępne po kliknięciu w symbol postaci, który umieszczony jest w prawym górnym rogu strony.

Data sporządzenia Deklaracji

Deklarację sporządzono w dniu 26 marca 2021 r.Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu w sprawie dostępności jest p. Mateusz Bąkowski (e-mail: psmpru@poczta.onet.pl). Kontaktować można się także dzwoniąc na numer 22 758 80 86. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przeze odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie ojakie treścistrony internetowej chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępności, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, szkoła niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie,kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, szkoła może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna:

Przed siedzibą szkoły znajduje się bezpłatny parking.

Do budynku prowadządwa wejścia od ul Chopina. Przy jednym z nich znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych.

Po prawej stronie od wejścia do szkoły znajduje się stanowisko pracownika obsługi szkoły, który udziela informacji osobom wchodzącym.

Sekretariat szkoły znajduje się na parterze.

W budynku znajdują się toalety dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada windę.

Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób słabowidzących i niewidomych, ani oznaczeń w alfabecie brajla.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W szkole nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Aplikacje mobilne

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. w Pruszkowie nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Przewiń na górę
Skip to content