Regulamin przyjmowania uczniów

obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych.

Art. 142 ustawy Prawo oświatowe (Dz.U.2018.996 t.j. z dnia 2018.05.24 )

§1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
  Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat:
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§2

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące w szczególności:
 2. informacje o zasadach przyjęć,
 3. informacje o programie kształcenia oraz warunkach nauki w szkole

§3

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły.
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z 142 pkt.2 ustawy z 14 XII 2016 Prawo oświatowe)
 3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat do wniosku należy dołączyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 4. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ustala każdorazowo dyrektor szkoły.

§4

 1. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie odbywa się na podstawie badań przydatności.
 2. Datę badania przydatności określa każdorazowo dyrektor szkoły.
 3. Data badania przydatności jest podawana kandydatowi przy składaniu przez niego wniosku o przyjęcie do szkoły oraz umieszczana jest na stronie internetowej szkoły.

§5

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną.
 2. Dyrektor szkoły ma prawo dokonać podziału komisji rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne.
 3. Zespół rekrutacyjny liczy, co najmniej 3 członków.

§6

 1. Badanie przydatności kandydatów do Szkoły polega na sprawdzeniu:
 2. uzdolnień muzycznych, (słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, sprawność manualna),
 3. warunków fizycznych,
 4. predyspozycji do nauki na określonym instrumencie, (zdolności manualne, budowa ręki, budowa ciała).
 5. Badanie przydatności kandydatów odbywa się według specjalnie opracowanych testów.
 6. Zakres tematyczny badania przydatności kandydata zawiera następujące pozycje
 7. zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki
 8. rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych
 9. powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków
 10. powtarzanie głosem zagranej melodii
 11. określenie zmian w melodii i trójdźwiękach
 12. określenie ilości słyszanych dźwięków
 13. śpiewanie dźwięków usłyszanych ze współbrzmienia
 14. odtwarzanie rytmu
 15. utrzymanie tempa
 16. sprawdzenie predyspozycji do nauki na wybranym lub wskazanym instrumencie
 17. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskaną przez nich punktację.
 18. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 19. Komisja może zaproponować w uzgodnieniu z kandydatem, lub rodzicem inny instrument, niż wybrany przez kandydata.
 20. Na listę zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostają wpisani kandydaci, którzy podczas badania przydatności otrzymali co najmniej 18 punktów na 25 możliwe
  do uzyskania.
 21. Decyzję o przyjęciu dziecka do któregoś z cykli nauczania dla dzieci między 8 a 10 rokiem życia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego badania przydatności

§7

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas badania przydatności brane są pod uwagę następujące kryteria.
 4. wielodzietność rodziny kandydata
 5. niepełnosprawność kandydata
 6. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
 7. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 8. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 9. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 10. objęcie kandydata piecza zastępczą.
 11. Kryteria, o których mowa w pkt.3 maja jednakowa wartość
 12. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów.
 13. Ilość nowo przyjętych uczniów jest uzależniona od możliwości kadrowych i finansowych szkoły.

§8

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. Dla kandydata, którym mowa w pkt.1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, spośród nauczycieli szkoły.
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły
 5. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

§9

 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia z innej szkoły muzycznej tego samego typu i kierunku kształcenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
 4. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

Do pobrania: Regulamin przyjmowania uczniów (pdf)