Regulamin przyjmowania uczniów

obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych. (Dz. U. 2019.686) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.2019.11480)

§ 1

1. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 7 lat, albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy Prawo oświatowe oraz nie więcej niż 10 lat:
2. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

§ 2

1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące w szczególności:
a) informacje o zasadach przyjęć,
b) informacje o programie kształcenia oraz warunkach nauki w szkole

§ 3

1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zgodnie z art. 142 pkt.2 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe)
3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat do wniosku należy dołączyć opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
4. W przypadku kandydata niebędącego obywatelem polskim dodatkowo dołącza się dokumenty określone w art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2019.11480)
5. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ustala każdorazowo dyrektor szkoły.

§ 4

1. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie odbywa się na podstawie badań przydatności.
2. Datę badania przydatności określa każdorazowo dyrektor szkoły.
3. Data badania przydatności jest umieszczana na tablicy ogłoszeń w budynku szkoły oraz na
stronie internetowej szkoły.

§ 5

1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje
spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną.
2. Dyrektor szkoły ma prawo dokonać podziału komisji rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne.
3. Zespół rekrutacyjny liczy, co najmniej 3 członków.

§ 6

1. Badanie przydatności kandydatów do Szkoły polega na sprawdzeniu:
a) uzdolnień muzycznych, (słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu,
pamięć muzyczna, sprawność manualna),
b) warunków fizycznych,
c) predyspozycji do nauki na określonym instrumencie, (zdolności manualne, budowa
ręki, budowa ciała).
2. Badanie przydatności kandydatów odbywa się według specjalnie opracowanych testów.
3. Zakres tematyczny badania przydatności kandydata zawiera następujące pozycje
a) zaśpiewanie dowolnej, przygotowanej przez kandydata piosenki
b) rozpoznawanie dźwięków wyższych i niższych
c) powtarzanie głosem pojedynczych dźwięków
d) powtarzanie głosem zagranej melodii
e) określenie zmian w melodii i trójdźwiękach
f) określenie ilości słyszanych dźwięków
g) śpiewanie dźwięków usłyszanych ze współbrzmienia
h) odtwarzanie rytmu
i) utrzymanie tempa
j) sprawdzenie predyspozycji do nauki na wybranym lub wskazanym instrumencie
4. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący
listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskaną przez nich
punktację.
5. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
6. Komisja może zaproponować inny instrument, niż wybrany przez kandydata.
7. Na listę zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostają wpisani kandydaci, którzy
podczas badania przydatności otrzymali co najmniej 22 punkty na 30 punktów możliwych
do uzyskania.
8. Decyzję o przyjęciu dziecka do któregoś z cykli nauczania dla dzieci między 8 a 10 rokiem
życia podejmuje dyrektor szkoły na podstawie przeprowadzonego badania przydatności

§ 7

1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas badania przydatności brane są
pod uwagę następujące kryteria.
a) wielodzietność rodziny kandydata
b) niepełnosprawność kandydata
c) niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
4. Kryteria, o których mowa w pkt. 3 mają jednakową wartość
5. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą
liczbę punktów.
6. Ilość nowo przyjętych uczniów jest uzależniona od możliwości kadrowych i finansowych
szkoły.

§ 8

1. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza oraz
w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły artystycznej lub wniosku kandydata o
przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny.
2. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany dla kandydata lub ucznia, o którym mowa w
pkt.1 ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata lub
ucznia odpowiadają programowi klasy, do której kandydat lub uczeń się ubiega ma być
przyjęty.
3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora
szkoły spośród nauczycieli szkoły.
4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół
zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata.
Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły
5. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata,
podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.

§ 9

1. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania
ucznia, uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
2. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
3. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi,
są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

§ 10

1. Rodzice/ prawni opiekunowie kandydatów do szkoły zobowiązani są do potwierdzenia
rozpoczęcia nauki dziecka w szkole nie później niż 14 dni od ogłoszenia listy przyjętych.
2. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata maja prawo do ustnej informacji na temat
wyników przeprowadzonego badania przydatności na spotkaniu z dyrektorem szkoły, nie
później jednak niż dwa tygodnie po ogłoszeniu listy zakwalifikowanych kandydatów.
Nie przewiduje się formy pisemnej.

§ 11

1. Zasady korzystania z nauki w szkole przez osoby niebędące obywatelami polskimi zostały
określone w art. 165 ustawy z 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe
(Dz. U. z 2019. 1148).
2. Wysokość opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych. określa
Zarządzenie Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej nr 14/2019
z dnia 19 sierpnia 2019 r.