Rekrutacja 2020

Szanowni Państwo, w związku z przedłużeniem ograniczeń w funkcjonowaniu szkoły informujemy, że rozpoczynamy przyjmowanie wniosków rekrutacyjnych wyłącznie w formie elektronicznej na adres e-mail: rekrutacja@muzyczna.pruszkow.pl
Mając na względzie ochronę danych osobowych zawartych we wniosku i w załącznikach prosimy o przesyłanie dokumentów z użyciem szyfrowania. Hasło prosimy wysyłać w formie wiadomości SMS, z podaniem informacji pozwalającej jednoznacznie rozpoznać nadawcę, na numer telefonu +48 508 492 223

Termin przyjmowania wniosków upływa dnia 5 czerwca 2020 r.

Kandydaci nie będący obywatelami polskimi proszeni są o zapoznanie się Zarządzeniem Nr 6/2020 Dyrektora Centrum Edukacji Artystycznej z dnia 7 lutego 2020 r. w sprawie wysokości opłat za korzystanie z nauki w publicznych szkołach artystycznych przez osoby niebędące obywatelami polskimi i zastosowanie się do zapisów w nim zawartych.

O terminie badania przydatności do nauki w szkole kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową.

Prosimy o bardzo czytelne wypełnianie wniosków.

Termin badania przydatności uzależniony jest od rozwoju obecnej sytuacji zagrożenia związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

 

KOMUNIKAT ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCY REKRUTACJI

Podstawą prawną gromadzenia danych osobowych i organizowania oraz porządkowania dokumentacji są przepisy Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r., poz. 1148 ze zm. -art. 142 i 150) i przepisów powiązanych.

Rodzice zobowiązani są do dopełnienia czynności wynikających z przepisów i skrupulatnego opracowania dostępnych na stronie szkoły pism / wniosków o przyjęcie do szkoły artystycznej, a także do dostosowania się do ogłoszonych metod składania pism na zasadach określonych przez szkołę / placówkę (w związku z ograniczeniami w poruszaniu się i kontaktach określonych w przepisach o COVID 19).


Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne w zakresie nauki gry na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne).

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się w formie obowiązkowych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Przesłuchania te mają charakter konkursowy i obejmują ocenę zdolności muzycznych poprzez badanie m.in.:

 • słuchu wysokościowego
 • słuchu harmonicznego
 • poczucia rytmu
 • pamięci muzycznej
 • predyspozycji do gry na instrumencie.

Wiek kandydatów

 • 6 do 9 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 6-letniego (nauka trwa 6 lat)
 • 8 do 16 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 4-letniego (nauka trwa 4 lata).

Wymagane dokumenty

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności

 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej.
 • Kandydaci, którzy w danym roku kończą 6 lat – dodatkowo opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym odbędzie się:   

Dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat organizowane są kursy przygotowawcze  (informacje i zapisy w sekretariacie szkoły). Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

Kontakt
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41
tel.: 508 492 223, 22 758 80 86, e-mail: psmpru@poczta.onet.pl,