Ochrona danych osobowych

Pruszków, dnia 25 maja 2018r.

INFORMACJA
ADMINISTRATORA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r., zwanego dalej RODO informuję, że administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41, reprezentowana przez dyrektora, która przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych w szczególności do realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczniom.
Dane gromadzone i przetwarzane są w trybie art. 6 ust. 1 lit a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO oraz z art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. g RODO w związku ustawą Prawo Oświatowe i ustawą o Systemie Informacji Oświatowej.
Administrator, może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom tylko na podstawie i w granicach przepisów prawa. Każda osoba, której dane dotyczą jest uprawniona w trybie art. 15 RODO do uzyskania dostępu do danych osobowych jej dotyczących, oraz informacji o prawie do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu
nadzorczego w zgodności z art. 77 RODO. Administrator każdorazowo, podczas pozyskiwania danych osobowych, dopełnia szczegółowego informowania osoby, której dane dotyczą w zgodności z przepisami RODO, dostosowując informacje do celu w jakim dane są pozyskiwane, w tym o odbiorcach danych, okresie ich przechowywania a także w przypadku przetwarzania na podstawie zgody o konsekwencjach wycofania
zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest
Ewa Felińska tel. 604270401

WYDARZENIA OTWARTE

Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego
z siedzibą w Pruszkowie przy ul. Kościuszki 41 informuje, że w czasie
organizowanych wydarzeń, uroczystości, koncertów publicznie otwartych nie
mają zastosowania przez szkołę przepisy Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L.
2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r. – RODO) oraz art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4
lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019r., poz.
1191).
Wykonywanie, publikowanie i udostępnianie zdjęć, filmów wykonanych przez
uczestników wydarzenia, uroczystości otwartych odbywa się na ich własną
odpowiedzialność i świadomość konsekwencji wynikających
z rozpowszechniania wizerunku innych osób bez ich zgody.