Rekrutacja

Szkoła prowadzi kształcenie muzyczne w zakresie nauki gry na następujących instrumentach:

 • fortepian
 • akordeon
 • skrzypce
 • wiolonczela
 • gitara
 • flet poprzeczny
 • klarnet
 • saksofon

oraz w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne).

Rekrutacja uczniów do klasy pierwszej odbywa się w formie obowiązkowych przesłuchań wstępnych kandydatów.
Przesłuchania te mają charakter konkursowy i obejmują ocenę zdolności muzycznych poprzez badanie m.in.:

 • słuchu wysokościowego
 • słuchu harmonicznego
 • poczucia rytmu
 • pamięci muzycznej
 • predyspozycji do gry na instrumencie.

Wiek kandydatów

 • 5 do 9 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 6-letniego (nauka trwa 6 lat)
 • 8 do 16 lat – dla kandydatów do klasy I cyklu 4-letniego (nauka trwa 4 lata).

Wymagane dokumenty

Terminy
Składanie dokumentów –
19 II 2018r. – 20 IV 2018r. (osobiście w sekretariacie szkoły)

Przesłuchania – 14, 15 maja 2018r.


Szczegółowy harmonogram przesłuchań zostanie podany na stronie internetowej szkoły oraz na tablicy ogłoszeń w dniu 25 IV 2018r.

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana 22 V 2018r.

Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana 11 VI 2018r.

Zebranie rodziców dzieci przyjętych do szkoły w roku szkolnym odbędzie się 19 VI 2018r.

Dla kandydatów w wieku od 6 do 9 lat organizowane są kursy przygotowawcze  (informacje i zapisy w sekretariacie szkoły). Bardzo serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych.

TERMINY KURSÓW PRZYGOTOWAWCZYCH: 7, 14, 21, 28 kwietnia 2018r.
Dla dzieci w wieku 6, 7 lat, godz. 9.00
Dla dzieci w wieku 8, 9 lat, godz. 9.50

 

Kontakt
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie
05-800 Pruszków, ul. Kościuszki 41
tel.: 22 758 80 86, e-mail: psmpru@poczta.onet.pl,

Sekretariat Szkoły czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 11.00-17.00.

 

REGULAMIN PRZYJMOWANIA UCZNIÓW

obowiązujący w Państwowej Szkole Muzycznej I st.
im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów
do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół
do innych.

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991

§ 1

 1. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkoły Muzycznej I st.
  im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o sześcioletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat:
 2. O przyjęcie do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie o czteroletnim cyklu kształcenia może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy, co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat:

§ 2

 1. Szkoła prowadzi dla kandydatów nieodpłatnie poradnictwo, obejmujące w szczególności:
 1. informacje o zasadach przyjęć,
 2. informacje o programie kształcenia oraz warunkach nauki w szkole

§ 3

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) kandydata składają wniosek o przyjęcie do szkoły
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych
  do podjęcia nauki w szkole muzycznej wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
 3. W przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat do wniosku należy dołączyć opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o psychofizycznej dojrzałości dziecka do podjęcia nauki szkolnej.
 4. Termin składania wniosków o przyjęcie do szkoły ustala każdorazowo dyrektor szkoły.

§ 4

 1. Kwalifikowanie kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Szkole Muzycznej I st.
  im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie odbywa się na podstawie badań przydatności.
 2. Datę badania przydatności określa każdorazowo dyrektor szkoły.
 3. Data badania przydatności jest podawana kandydatowi przy składaniu przez niego wniosku o przyjęcie do szkoły oraz umieszczana jest na stronie internetowej szkoły.

§ 5

 1. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów, dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli szkoły komisję rekrutacyjną.
 2. Przewodniczącym komisji rekrutacyjnej jest dyrektor szkoły.
 3. Do szczególnych zadań komisji rekrutacyjnej należy
 1. podanie do publicznej wiadomości informacji o warunkach rekrutacji
 2. ustalenie zakresu i tematu badania przydatności
 3. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły – w terminie 7 dni od przeprowadzenia badania przydatności
 4. podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły – do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych
 1. Dyrektor szkoły ma prawo dokonać podziału komisji rekrutacyjnej na zespoły rekrutacyjne i wyznacza ich przewodniczących.
 2. Zespół rekrutacyjny liczy, co najmniej 3 członków, w tym przewodniczącego.

§ 6

 1. Badanie przydatności kandydatów do Szkoły polega na sprawdzeniu:
 1. uzdolnień muzycznych, (słuch wysokościowy, słuch harmoniczny, poczucie rytmu, pamięć muzyczna, sprawność manualna),
 2. warunków fizycznych,
 3. predyspozycji do nauki na określonym instrumencie, (zdolności manualne, budowa ręki, budowa ciała,…).
 1. Badanie przydatności kandydatów odbywa się według specjalnie opracowanych testów.
 2. Z przebiegu badania przydatności komisja rekrutacyjna sporządza protokół, obejmujący listę kandydatów, którzy przystąpili do badania przydatności oraz uzyskaną przez nich punktację.
 3. Komisja rekrutacyjna sporządza listę kandydatów, zakwalifikowanych
  i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.
 4. Komisja może zaproponować w uzgodnieniu z kandydatem, lub rodzicem inny instrument, niż wybrany przez kandydata.
 5. Na listę zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły zostają wpisani kandydaci, którzy podczas badania przydatności otrzymali co najmniej 24 punkty na 33 możliwe do uzyskania, co stanowi 75%.

§ 7

 1. Decyzję o przyjęciu do szkoły podejmuje dyrektor szkoły.
 2. Do szkoły przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę punktów.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych podczas badania przydatności brane są pod uwagę następujące kryteria.
 1. wielodzietność rodziny kandydata
 2. niepełnosprawność kandydata
 3. niepełnosprawności jednego z rodziców kandydata
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie
 7. objęcie kandydata piecza zastępczą.
 1. Kryteria, o których mowa w pkt.3 maja jednakowa wartość
 2. Szkoła nie gwarantuje przyjęcia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymaganą liczbę punktów.
 3. Ilość nowo przyjętych uczniów jest uzależniona od możliwości kadrowych i finansowych szkoły.
 4. Kandydaci, którzy przeszli pozytywnie badanie przydatności, a nie zostali przyjęci
  do szkoły z powodu braku miejsc są kwalifikowani na listę rezerwową.
 5.  Kandydat znajdujący się na liście rezerwowej może zostać przyjęty do szkoły
  w przypadku rezygnacji ucznia przyjętego wcześniej do szkoły do 15 IX nowego roku szkolnego

§ 9

 1. Dopuszcza się możliwość ubiegania się kandydata o przyjęcie do szkoły do klasy wyższej niż pierwsza.
 2. Dla kandydata, którym mowa w pkt.1 przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny, który ma na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.
 3. Egzamin kwalifikacyjny przeprowadza komisja kwalifikacyjna powołana przez dyrektora szkoły, spośród nauczycieli szkoły. Dyrektor szkoły wyznacz skład komisji oraz określa zadania jej członków.
 4. Z przebiegu egzaminu kwalifikacyjnego komisja kwalifikacyjna sporządza protokół zawierający w szczególności ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata. Komisja przekazuje protokół dyrektorowi szkoły
 5. Dyrektor szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzje o przyjęciu kandydata do klasy wyższej niż pierwsza.
 6. Protokół, którym mowa w pkt. 4 przechowuje się w szkole przez okres kształcenia ucznia w Państwowej Szkole Muzycznej I st. im. Witolda Lutosławskiego w Pruszkowie.

§ 10

 1. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość przyjęcia ucznia z innej szkoły muzycznej tego samego typu i kierunku kształcenia.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie w przypadku zmiany miejsca zamieszkania ucznia, uczeń może być przyjęty w ciągu roku szkolnego.
 3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 1 i 2, przepisy § 9 stosuje się odpowiednio.
 4. Różnice programowe z przedmiotów objętych nauką w szkole, do której uczeń przechodzi, są uzupełniane w czasie i według zasad ustalonych przez nauczycieli tych przedmiotów.

Traci moc poprzedni Regulamin przyjmowania uczniów.

Pruszków 16 I 2015 r.